Frequently Asked Question

Ako reklamovať kompresor klimatizácie?
Last Updated 3 years ago

Pre úspešné reklamovanie kompresoru klimatizácie je vyžadované, aby bola s reklamovaným kompresorom dodaná kópia dokladu za opravu so súpiskou prevedených prác a že výmena kompresoru klimatizácie bola prevedená nasledujúcim spôsobom:

  1. bola prevedená výmena vysúšača
  2. bola prevedená výmena všetkých použitých častí (expanzná tryska, expanzný ventil atď.)
  3. bolo prevedené vypláchnutie systému / vyčistenie všetkých častí, ktoré neboli vymenené, aby nedošlo k poškodeniu nového kompresoru
  4. bolo doplnené zodpovedajúce množstvo predpísaného oleja
Niekedy býva kompresor dodaný bez oleja. V takom prípade je pred inštaláciou nutné doplniť chybujúce množstvo. Opravy systému klimatizácie môže vykonávať iba osoba k tomu preškolená a musí postupovať podľa pokynov výrobcu vozidla.

Ak nemôžete kompresor vrátiť zazátkovaný (pre posúdenie zbytkového oleja), je nutné spraviť kontrolu množstva a typu oleja a tieto informácie doložiť.

V prípade reklamácie musia byť všetky procesy spojené s výmenou kompresoru (súčasti, práce) zdokumentované na konečnom doklade, ktoré je nutné doložiť. Nevykonanie prác výrobca analýzou zistí a reklamáciu zamietne.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!